National Informatics Centre

श्री धनंजय कुलकर्णी

जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

सौ करमरकर

सहायक जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ४११००१

दूरध्वनी : 020-26129948

इमेल : mahpun@nic.in

Website : www.nic.in